29 خرداد 1398 ساعت 15:21

شهرداري پارسيان به استناد مصوبه شماره 18 مورخه 96/10/3 شواري اسلامي شهر در نظر دارد بهره برداري از جايگاه سي ان جي شهرداري واقع در بلوار شهدا گمنام را به شركت هاي واجد شرايط واگذار نمايد.

ب- شرايط مزايده:

1-كليه پيشنهاد دهندگان در مزايده بايستي مبلغ 40،000،000 ريال را بعنوان سپرده شركت در مزايده به شماره حساب 0107250310000 وشماره شبا IR870170000000107250310000 نزد بانك ملي شعبه پارسيان واريز ويا ضمانت نامه بانكي به همين مبلغ  ضميمه پيشنهاد خود نمايد.

2- پيشنهاددهندگان بايستي پيشنهادات خود را با توجه به قيمت حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخه 97/03/12 در پاكت لاك و مهر شده محتوي فيش سپرده بانكي - سوابق و روزمه -برگ پيشنهادي (پاكت الف،ب،ج) با عدد و حروف خوانا بدون قلم خوردگي همراه با ادرس و ذكر شماره تلفن پس از امضا به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.        

3-هرگاه برندگان اول و دوم و سوم مزايده پس از اعلام شهرداري ظرف مدت 7 روز نسبت به واريز مبلغ پيشنهادي اقدام ننمايند سپرده آنها به نفع شهرداري به ترتيب ضبط خواهد شد.

4-ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج شده است.

5- پيشنهادات واصله راس ساعت 13 صبح روز يكشنبه مورخه 97/03/13 در محل شهرداري با حضور اعضا كميسيون معاملات شهرداري قرائت و سپس تعيين برنده مشخص خواهد شد.

6- به پيشنهادات مخدوش و فاقد فيش واريزي سپرده و ارسال پيشنهادها بعد از ساعت و تاريخ مقرر تربيت اثر نخواهد شد.

7- جهت كسب هرگونه اطلاعات بيشتر متقاضيان مي توانند با شهرداري پارسيان تماس حاصل نموده و يا در ساعات اداري به دبيرخانه شهرداري يا كميسيون سرمايه گذاري مراجعه نمايد.

8- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد و متقاضيان حق هيچگونه اعتراضي را ندارند و شهرداري مبلغ سپرده را به متقاضي مسترد خواهند نمود .

9- هزينه نشر آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

10- پيمانكار موظف است كليه مسائل ايمني جايگاه را رعايت نمايد.

11- كاركنان دولت حق شركت در مزايده را ندارد.

12- شركت كنندگان بايستي مجوز از دستگاه هاي ذيربط و رعايت استاندارهاي شركت ملي گاز ايران را دارا بوده و داراي سابقه كار باشند و روزمه كار خود را ارسال نمايند.

13-متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر به شماره تلفن هاي 07644622010و07644622012 شهرداري پارسيان با واحد درآمد و دبيرخانه تماس حاصل نمايند.

ایده های برتر - فراخوان

   

تماس با ما

شهرداری شهر پارسیان

استان هرمزگان - شهرستان پارسیان - خیابان امام خمینی (ره)

تلفن تماس: 44623117 - 44622013 44622012(076)

فاکس: 07644622130

صندوق پستی: 143-79771

ایمیل: shahrdariparsian[at]gmail.com

Template Design:Dima Group